Privacy

1. Algemeen

Deze Privacyverklaring regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Matthieu's Beddenbedrijf, met zetel te 2920 Kalmthout, Paridantlei 8 en hebbend als BE0404.096.555.

2. Leveringen en termijnen.

De manier waarop wij informatie verzamelen en opslaan is afhankelijk van hoe onze diensten en/of onze website wordt gebruikt. Wij verzamelen geen gevoelige gegevens.

 • Gegevens die u ons meedeelt: bij het aanvragen van een offerte, bij het aangaan van een overeenkomst, bij inschrijving op onze nieuwsbrief, bij het aanmaken van een account, bij een sollicitatie.
 • Gegevens die we verzamelen op basis van uw gebruik van onze diensten: tijdens een bezoek aan onze website, wanneer u zich registreert, abonneert, e-mails of berichten opent of beantwoordt,…
 • Gegevens die publiek zijn: via een publicatie op een website of gegevens die in de pers verschenen zijn.

Indien er door de Opdrachtgever bijkomende informatie dient verstrekt te worden (documenten, originelen, beelden, logins, e.a.) aan Matthieu's Beddenbedrijf voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever deze juist en volledig aan Matthieu's Beddenbedrijf ter beschikking heeft gesteld. De Opdrachtgever begrijpt en aanvaardt dat een gebrek aan medewerking gevolgen kan hebben voor de vooropgestelde timing en kosten. Eventuele gevolgen hiervan zijn volledig voor rekening van de Opdrachtgever.

3. Waarom verzamelen wij deze persoonsgegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens met de bedoeling om u beter van dienst te kunnen zijn. Waarbij:

 • Bepaalde verwerkingen noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de overeenkomst.
 • Het gebruik van persoonsgegevens noodzakelijk is voor facturatiedoeleinden.
 • Gegevens kunnen gebruikt worden om de juiste nieuwsbrieven te versturen, mededelingen te sturen of uitnodigingen voor seminaries of evenementen.
 • Gegevens gebruikt worden voor het verbeteren van onze diensten, het aanbieden van klantenservice en het afhandelen van klachten.
 • Gegevens gebruikt worden bij het verwerken van sollicitaties

4. Aan wie geven wij deze gegevens door?

Wij maken gebruik van leveranciers en onderaannemers om bepaalde diensten uit te voeren namens ons of om ons te helpen de diensten uit te voeren. Voor zover als nodig binnen hun opdracht kunnen wij uw persoonsgegevens aan hen doorgeven en/of laten verwerken. Derden kunnen zijn: banken, advocaten & notarissen, belanghebbende openbare besturen zoals belastingen, sociaal secretariaten, kas voor zelfstandigen, verzekeringen… 

De gegevens die u ons verstrekt in het kader van uw sollicitatie, worden in geen enkel geval aan derden overgedragen.

5. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

We bewaren jouw persoonsgegevens zolang als nodig voor het verrichten van de diensten die worden opgesomd in deze Privacyverklaring en/of voor de naleving van de wet- en regelgeving. Na afloop van deze periode, zullen we jouw persoonsgegevens veilig verwijderen. Als de gegevens na deze periode nodig zijn voor analytische, historische of andere legitieme zakelijke doeleinden, zullen we passende maatregelen nemen om deze gegevens te anonimiseren.

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als dit nodig is voor de in dit privacybeleid beschreven doeleinden, of voor zover dit noodzakelijk is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen en om (commerciële) geschillen te beslechten.

6. Hoe beveiligen wij de persoonsgegevens?

We weten hoe belangrijk het is om jouw persoonsgegevens veilig te beheren en te beschermen. We gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen op een zodanige manier dat de verwerking voldoet aan de vereisten van de nationale en Europese wetgeving.

De persoonsgegevens die we van jou bijhouden, kunnen doorgegeven worden aan of opgeslagen worden op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Je persoonsgegevens kunnen tevens worden verwerkt door organisaties die buiten de EER voor ons of voor een van onze leveranciers werken. We treffen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens adequaat beschermd blijven en dat ze overeenkomstig deze Verklaring gebruikt worden.

7. Wat zijn uw rechten?

Volgens de wet heb je volgende rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • Recht van toegang en inzage: Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van je persoonsgegevens, alsook informatie te krijgen over of er al dan niet persoonsgegevens over u verwerkt worden, en wanneer dit het geval is om hier toegang tot te krijgen.
 • Recht van verbetering en/of verwijdering: Je hebt het recht om foutieve, ongepaste of verouderde persoonlijke gegevens te laten verwijderen of verbeteren. We zullen deze informatie vervolgens binnen de wettelijk vastgestelde termijnen zo nodig aanpassen of verwijderen.
 • Recht van beperking: Je hebt het recht om in bepaalde gevallen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
 • Recht van bezwaar: Je beschikt eveneens over een recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.
 • Recht op overdraagbaarheid: Je hebt het recht op ieder moment op kosteloze wijze je persoonsgegevens te bekomen in een gestructureerd en algemeen gebruikt formaat, leesbaar door machines, met het oog op overdracht ervan aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht op intrekking van de toestemming: Je hebt steeds het recht om je toestemming voor de verwerking van je gegevens in te trekken, indien de rechtmatigheid van de verwerking is gebaseerd op je toestemming. De gegevens verwerkt in de periode waarin je je toestemming hebt verleend, blijven rechtmatig verwerkt.

8. Tot wie kan u zich richten?

Als je je rechten wil uitoefenen kan je ons contacteren via e-mail: info@matthieus-beddenbedrijf.be of per brief: Matthieu's Beddenbedrijf, Vlaamse Kaai 23, 2000 Antwerpen. Hierbij zijn we verplicht om uw identiteit te controleren. Gelieve ons aldus bij uw verzoek een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart te voegen.

In geval de klant de overeenkomst/een fase van de overeenkomst vroegtijdig beëindigd en/of in geval van annulering van de bestelling door de Opdrachtgever, zal deze aan Matthieu's Beddenbedrijf een schadevergoeding verschuldigd zijn van 25% van de prijs van de opdracht/fase onverminderd de betaling van de openstaande facturen voor het geleverde werk en onverminderd de mogelijkheid voor Matthieu's Beddenbedrijf om een hogere schadevergoeding te bewijzen.

9. Gebruik van cookies.

Cookies zijn kleine bestanden die worden opgeslagen op je computer, laptop of mobiel apparaat bij het bezoeken van onze website. Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om je een betere gebruikservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren. De inlichtingen opgeslagen door deze cookies kunnen enkel door Matthieu's Beddenbedrijf gelezen worden en enkel gedurende het bezoek aan de Website.

10. Wijziging van deze verklaring.

Deze Verklaring vervangt alle vorige versies. We kunnen deze Verklaring te allen tijde aanpassen dus gelieve regelmatig op onze website(s) te kijken om te controleren of er updates zijn. Als het om belangrijke wijzigingen gaat, zullen we een duidelijke mededeling op onze website(s) plaatsen en, indien van toepassing, de wijzigingen ook elektronisch meedelen.

Deze privacyverklaring wordt regelmatig bijgewerkt om onze werkwijzen te verduidelijken en nieuwe of andere privacypraktijken weer te geven, zoals wanneer we nieuwe diensten, functionaliteit of functies toevoegen aan de site. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen zullen we u daarvan op de hoogte stellen, hetzij per e-mail (verzonden naar het e-mailadres dat is opgegeven in uw account), hetzij door een kennisgeving op de site of door gebruik te maken van andere methoden. U kunt vaststellen wanneer deze versie van de privacyverklaring is aangenomen door de "Ingangsdatum" hierboven te raadplegen.

U begrijpt dat uw voortgezet gebruik van de site nadat wij een kennisgeving hebben verzonden over onze wijzigingen in de privacyverklaring betekent dat het verzamelen, controleren, verwerken en het gebruik van uw persoonlijke gegevens is onderworpen aan de bijgewerkte privacyverklaring.  Als u bezwaar hebt tegen bepaalde wijzigingen, dan kunt u uw accountinstellingen wijzigen of uw account sluiten zoals hieronder beschreven.

Matthieu's Beddenbedrijf kan dit Privacy- en Cookiebeleid te allen tijde naar eigen oordeel wijzigen. Wanneer we dit doen, zullen we de laatste bijwerkdatum onder aan deze pagina actualiseren. We raden u aan regelmatig op deze pagina na te gaan of er veranderingen zijn, zodat u op de hoogte blijft van de wijze waarop we bijdragen aan bescherming van de persoonsgegevens die we verzamelen.

11. Bezwaren en klachten.

Klachten met betrekking tot de door Matthieu's Beddenbedrijf uitgevoerde opdracht dienen binnen 7 dagen na de aflevering schriftelijk en per aangetekend schrijven te worden meegedeeld. Nadien kunnen hierover geen klachten meer worden geformuleerd en wordt de kwaliteit, het werk en de levering geacht integraal aanvaard te zijn. Het indienen van een klacht ontheft de Opdrachtgever niet van zijn verplichting om de facturen tijdig te betalen, een klacht staat niet zonder meer gelijk aan het protesteren van de factuur.

Als je het niet eens bent met de verwerking van je gegevens, of je hebt inbreuken vastgesteld, kan je je wenden tot de gegevensbeschermingsautoriteit:
Privacycommissie
Drukpersstraat 35 - 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
commission@privacycommission.be

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze Privacy Policy wordt beheerst, uitgelegd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgisch recht dat exclusief van toepassing is.

De rechtbanken van Antwerpen zijn exclusief bevoegd om van elk geschil kennis te nemen dat zou voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van deze Privacy Policy.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse, de Engelse en de Franse Privacy & Cookie Policy, zal de Nederlandse versie voorrang hebben.